การขอกู้ยืมฯ เกินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

โดย admin0

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯ เกินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (รหัส 5401หลักสูตร 4 ปี)
ให้นิสิตแจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายกองทุนฯ โดยกำหนดให้นิสิตยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ม.ค. – 31 ส.ค. 58 เท่านั้นโดยให้นิสิตทำจดหมายขอกู้เกินหลักสูตร พร้อมรับแบบคำขอกู้ยืมฯไปจัดทำ และดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ ผ่าน ระบบ e-Studentloan (ให้นิสิตยืนยันการขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-studentloan ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เท่านั้น ) คุณสมบัติของการกู้ยืมฯ เกินหลักสูตร มีดังนี้
1. ไม่เคยลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย (มีใบรับรองแพทย์)
2. ต้องเรียนในคณะ / สาขา และสถาบันเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 และคงเหลือวิชาที่จะต้องศึกษาอีกไม่เกิน 36 หน่วยกิต
และมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี
(เมื่อนิสิตดำเนินการตามประกาศแล้ว ให้นิสิตรอฟังประกาศรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติเป็นลำดับต่อไป)

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top