การบรรยายพิเศษ “การศึกษาไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน”

โดย admin0

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้จัดโครงการวิทยากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557  ให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน” ในวันศุกร์ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง Auditorium 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่นิสิตในครั้งนี้

แท็ก

|

Scroll To Top