การประกวดคลิปวิดีโอ ตลาดต้องชม

โดย admin0

               S__3768507
              ตามที่กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการจัดประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงนั้น
 
               บัดนี้ กรมการค้าภายในได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 2 (ทีม Thai Studio) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ในกลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตลาดบางหลวง ประเภทนักเรียน/นักศึกษา สำหรับนิสิตทีม Thai Studio มีสมาชิกนิสิต ดังนี้ 
 
1. นายนรินทร์โชติ ถานะ (ศศิธรณลินกุล) นิสิตรหัส 59016044
2. นางสาวจุฑามาศ จันทร์ทูล  นิสิตรหัส 59015581
3. นางสาวรัศมี ชูรักษา  นิสิตรหัส 59015518
4. นายสุทัศน์ เบ้าโชติ  นิสิตรหัส 59015147
 
 
               และมีนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ช้นปีที่ 4 (ทีมบรรเจิดโปรดักชั่น) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ในกลุ่มจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำบางน้อย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา สำหรับนิสิตทีม บรรเจิดโปรดักชั่น มีสมาชิกนิสิต ดังนี้ 
 
1. นางสาวปลายฝน เรือนปัญจะ นิสิตรหัส 57010583
2. นายเอกชัย เลี่ยมเงิน นิสิตรหัส 57012798
3. นายปฏิภาณ ไตรจอหอ นิสิตรหัส 57014331
4. นางสาวอานุชตา สุวรรณรัตน์ นิสิตรหัส 57010511
 
โดยนิสิตทั้ง 2 ทีม ได้รับมอบรางวัลจากอธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ 
ภาพบรรยากาศการรับรางวัล
 

 

ผลงานนิสิต 

 

ทีมThai Studio ตลาดบางหลวง

 

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top