การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายและการเดินแบบ “Fahsion Show” ณ ลานสวนปาล์ม

โดย admin0

วันที่ 6 ก.พ.61 นี้ จะมีการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายและการเดินแบบ “Fahsion Show” เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ณลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โครงการจัดประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายและการเดินแบบ
ตามที่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายและการเดินแบบ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกายและฝึกการแต่งหน้าเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการในการออกแบบและสรรค์สร้างเครื่องแต่งกายและแต่งหน้าเพื่อการแสดง สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้การกับออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสื่อต่างๆ โดยมีวิทยากรมาให้คำแนะนำและบรรยายในวันที่ทำการประกวด
โดยรูปแบบของกิจกรรมจะมีลักษณะเป็น การนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าจำนวน 32 ชุด ของนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คนชุดภายใต้รูปแบบของคำว่า E.R.A (Elegant, Role, Atheistic) มีแนวคิดในการนำเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายในยุคสมัยต่างๆ มาสร้างสรรค์
รายละเอียดการจัดกิจกรรมโดยสังเขปมีดังนี้
วันที่จัด: วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น.
สถานที่: ลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ทุกชั้นปี จำนวน 80 คน อาจารย์และบุคลากร 10 คน ศิษย์เก่า 10 คน นิสิตกลุ่มสาขาวิชาอื่นและประชาชนทั่วไป 100 คน รวม 200 คน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ คุณจุฬาลักษณ์ จุลานนท์ คุณปิยะมาภรณ์ เนียมอุ๊น
อาจารย์ผู้ควบคุม: 1. อาจารย์เสาวนีย์ สงวนศัพท์ (ประธานหลักสูตรฯ)
2. อาจารย์ ดร. สุรินทร์ เมทะนี (อาจารย์ประจำวิชา)E.R.A (Elegant, Role, alliance) มีความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบแฟชั่นโดยมีแนวคิดในการนำเอกลักษณ์ของการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆ มาสร้างสรรค์

1517888158285

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top