การเขียน resume

โดย admin0

resume-ภาษาอังกฤษจากบทความที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ resume ตอนนี้เรามาเจาะลึกถึงเทคนิคการเขียน resume ภาษาอังกฤษกันเลยครับ หลักการสำคัญเขียน resume ภาษาอังกฤษ คือต้องให้กระชับ ได้ใจความ ให้ผู้ว่าจ้างรู้ความสามารถและจุดเด่นของเราให้เร็วที่สุด ในบทความนี้เราจะแบ่ง resume ออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ถ้าเห็นภาพรวมแล้วก็ง่ายนิดเดียวครับ

ส่วนที่ 1 – หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ (Heading and Objective)
ส่วนหัวกระดาษต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อเราโดยตรงได้ ส่วนวัตถุประสงค์คือการระบุตำแหน่งงานที่เราต้องการสมัคร อาจมีการระบุจำนวนเงินเดือนที่ต้องการด้วยก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง resume อีกทีท้ายบทความนะครับ
ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง (Personal Details)
ข้อมูลทั่วไปจำพวก อายุ วันเดือนปีเกิด น้ำหนักส่วนสูง สถานภาพการสมรส สถานภาพทางการทหาร ความสนใจพิเศษ ศาสนา เป็นต้น
เคล็ดลับการเขียน
ให้เรียงลำดับจากความสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากประเภทของงานที่เราไปสมัคร เช่น ตำแหน่งงานนั้น ความสูงและน้ำหนักของเราจะมีผลต่อการทำงานหรือไม่ ลองดูอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสิครับ มีกำหนดเกณฑ์ส่วนสูงขั้นต่ำไว้ชัดเจน หรือบางที่อาจต้องดูว่าคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่
ส่วนที่ 3 – ข้อมูลด้านการศึกษา การอบรม (Education)
เขียนวุฒิการศึกษาที่เราได้รับมา และการฝึกอบรมต่างๆ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม ถ้าให้ดีต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครด้วยครับ เช่น สมัครเป็นครู เขียนว่าเคยเข้ารับการอบรมครูอาสาสมัครให้เด็กด้อยโอกาส
เคล็ดลับการเขียน

1. วุฒิการศึกษา – ให้เรียงจากวุฒิสูงสุดไปต่ำสุด โดยทั่วไปจะถือว่าวุฒิมัธยมปลายหรือ ปวช. เป็นวุฒิต่ำสุดที่ควรอ้างถึง การเขียนให้เรียงลำดับจากช่วงเวลาที่เรียน ชื่อวุฒิที่ได้รับ และชื่อสถาบัน
ตัวอย่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2010-2013 B.A. in Business Administration, Rattana Bundit University
2007-2009 Certificate of Secondary Education, Dara Academy, Rattana Bundit University
ข้อสังเกต
– เขียนชื่อวุฒิขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
– ชื่อสถาบัน ให้ใส่จังหวัดที่สถาบันตั้งอยู่ ยกเว้นสถาบันที่ใช้ชื่อจังหวัดเป็นชื่อสถาบัน
2. การฝึกอบรม – ให้เขียนเรียงลำดับ วันเดือนปีที่อบรม ระยะเวลา ชื่อหลักสูตรในการอบรม และสถาบันที่จัดการอบรม
ตัวอย่าง การอบรมความรู้ด้านการลงทุนในหุ้น
10 June 2012 Fundamental Technical Analysis, organized by Thailand Securities Institute
17 March 2012 Investing in Equity, organized by Thailand Securities Institute
3. ความสามารถพิเศษ – ถ้ามีให้ระบุในส่วนนี้ โดยทั่วไปแล้วควรจะนำเสนอความสามารถทางด้านภาษาของตนเอง หรือความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงความสามารถด้านอื่นๆเช่น กีฬา
ตัวอย่าง
English Proficiency: Very Good/ Good/ Fair (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ)
Computer repair and knowledge of software (ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้และมีความรู้ด้านซอฟต์แวร์)
ส่วนที่ 4 – ข้อมูลด้านประสบการณ์การทำงาน (Experiences)
ในส่วนนี้จะคล้ายกับข้อมูลการศึกษาครับ โดยเริ่มจากวันเดือนปีที่เริ่มทำงาน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานประกอบการ และระยะเวลาที่ทำงานนั้น
เคล็ดลับการเขียน
ถ้าเคยผ่านงานมาหลายที่ ให้เขียนงานที่ทำปัจจุบันก่อน แล้วเรียงไปจนถึงตำแหน่งงานแรก
ตัวอย่าง
2008-2010 Managing Director, Procter & Gamble (3 years)
2007-2008 General Manager, Sea and Hill Co,Ltd., Rattana Bundit University (2 years)
ส่วนที่ 5 – บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ (References)
resume ภาษาอังกฤษที่เราเขียนให้นายจ้างจะดูมีความน่าเชื่อถือสูง ถ้าเรามีชื่อและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่นายจ้างสามารถสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเราได้ ดังนั้น reference ของเราต้องเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ในวงการธุรกิจ เช่น ต้องเป็นบุคคลที่มีงานมั่นคง หรือมีชื่อเสียง อาจเป็นข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าของกิจการ เป็นต้น
เคล็ดลับการเขียน
ควรหาบุคคลอ้างอิงให้ได้ 2-3 คน ซึ่งไม่ควรทำงานที่เดียวกัน ที่สำคัญคือบุคคลอ้างอิงต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรานะครับ การเขียนให้เรียงจากชื่อ-นามสกุล (ถ้าเป็นอาจารย์ที่มีตำแหน่งต้องใส่คำนำหน้าด้วย เช่น ศาสตราจารย์ = Prof. , รองศาสตราจารย์ = Assoc.Prof) ตำแหน่ง ชื่อสถานประกอบการ และหมายเลขโทรศัพท์
ตัวอย่าง
Mr. Sam Wilson, Personnel Manager, PTI Co.Ltd., Rayong Tel. 038-248-784
อย่างไรก็ตาม resume ที่เราส่งไปนั้นยังไม่ต้องอ้าง reference แต่ให้เขียนว่า “References will be sent on request.” (หมายความว่า เอกสารอ้างอิงจะส่งให้กรณีที่ทางบริษัทร้องขอมา)

 

จริงๆแล้วการเขียน resume ภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบที่ตายตัวครับ แต่หลักๆแล้วควรประกอบด้วยส่วนสำคัญดังกล่าว แต่อาจเขียนออกมาในรูปแบบของตาราง หรือเพิ่มข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราก็ได้ แต่ต้องคำนึงหลักสำคัญคือ จุดเด่น ความถูกต้อง และความเรียบง่าย

 

ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ

Resume

Mr. Somchai Boondee

150/1 M.3 Mahidol Rd., Muang District, Chiang Mai, 50000

Tel. 082-454-3435 E-mail: somchai.b@gmail.com

Objective: To apply for a Regional Sales Manager in PTT Global Chemical Public Co.,Ltd. Thailand (Rayong branch)
Expected Salary: 22,000- 25,000 Baht

Personal Details

Date of Birth: March 28, 1984
Age: 29
Marital status: Single
Military status: Exempted
Interests: Computer software and social network marketing

Education

2010-2013    B.A. in Business Administration, Chiang Mai University
2007-2009   Certificate of Secondary Education, Dara Academy, Chiang Mai

Special Skill

Good command of written and spoken English.

Work Experiences

2008-2010   Sales Manager, Procter & Gamble (3 years)
2007-2008   Sales Officer, Sea and Hill Co,Ltd., Chiang Mai (2 years)

References

References will be sent on request.

 

บทความดี ๆ จาก : dailyenglish.in.th

แท็ก

|

Scroll To Top