การเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำปีการศึกษา 2558

โดย admin0

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล จากเดิมสิทธิต่างจังหวัด เพื่อมาใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล กับโรงพยาบาลนวมินทร์ นิสิตสามารถเปลี่ยนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558


กรณีนิสิตอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ ขอให้นิสิตติดต่ออาจารย์หอพักประจำตึก

กรณีนิสิตอยู่ไม่ได้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ ขอให้นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

เพื่อดำเนินการกรอกแบบคำร้องขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ เพื่อฝ่ายสวัสดิการนิสิต จะได้ทำการลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาลให้กับนิสิตต่อไป หากนิสิต
คนใดที่ไม่ประสงค์จะทำเรื่องขอเปลี่ยนสิทธิให้นิสิตแจ้งความจำนงค์กับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม หากพ้น
กำหนดระยะเวลาที่กำหนดนิสิตจะไม่สามารถทำเรื่องเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาลได้อีก

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top