การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ 6

โดย admin0

image_8214

กำหนดการ

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ 6 “เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราชา”
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ RBAC HALL มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)

กิจกรรมภาคเช้า

เวลา 08.00 – 08.30 น. นักเรียน คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว จัดลำดับการแข่งขัน ประชุมรับฟังกติกา

และระเบียบการตัดสินการแข่งขันจากคณะกรรมการ

เวลา 09.00 – 09.20 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

โดย อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
และ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ (นายกสภามหาวิทยาลัย)

เวลา 09.20 – 11.00 น. เริ่มการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ RBAC HALL

– ระดับอุดมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 11.00 – 12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 – 13.00 น. คณะกรรมการ คณะครู นักเรียน (ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) , รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมภาคบ่าย
เวลา 13.00 – 15.00 น. เริ่มการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ต่อ)

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 15.00 – 15.30 น. ชมการแสดงบนเวที จากนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ RBAC HALL

เวลา 15.30 – 16.00 น. – ประกาศผลการแข่งขัน ณ RBAC HALL

– มอบรางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการแข่งขันและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
– ถ่ายรูปร่วมกัน ปิดพิธี

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก

แท็ก

|

Scroll To Top