การแข่งขันสวมมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะโครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๖ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราชา

โดย admin0

การแข่งขันสวมมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะโครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๖ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราชา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการแข่งขัน การแข่งขันสวมมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ภายใต้โครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๖ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รองศาสตรจารย์สุนีย์ สิทธุเดชะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย พระเทพรัตนโมลี (ชิม อิสสรธัมโม) เลขาธิการสำนักงานบริการการศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการตัดสิน โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๒๖ ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา ๒๐ ทีม และระดับอุดมศึกษา ๖ ทีม

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา มหาราชา เพื่อให้เยาวชนไทยมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย กล่อมเกลาจิตใจเยาวชนไทยให้มีจิตในเยือกเย็น อ่อนโยน มีความเมตตากรุณา และเป็นการอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และทำให้เยาวชนไทยได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสและรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แท็ก

|

Scroll To Top