กีฬาหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย admin0

ระเบียบการแข่งขัน กีฬาหมากรุกไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
ณ RBAC HALL มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อ 1.ประเภทการแข่งขัน

1.1หมากรุกไทย ประเภทประชาชนทั่วไป
1.2หมากรุกไทย ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี + ผู้หญิงไม่จำกัดอายุ

 

ข้อ 2.คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

2.1ต้องเป็นเยาวชนที่อายุไม่เกิน 18 ปี (รวมทั้งประชาชนหญิงทั่วไปไม่จำกัดอายุ)
หมายเหตุ : ในแต่ละทีม หรือแต่ละสถาบันจะส่งนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

ข้อ 3.กฎและกติกาการแข่งขัน

3.1 แข่งขันระบบ Swiss (7 รอบ)
3.2 Tie-break
3.3 Progress
3.4 Berger
3.5 Buchholz
3.6 กฎกติกา กรณีที่คะแนนเท่ากัน
3.7 ระหว่างการแข่งขัน: ห้ามนักกีฬาปรึกษา หรือ ให้คำแนะนำกัน ไม่ว่าจะเป็นทางการพูด หรือ แสดงท่าทางใดๆ
3.8 การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 4.กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียนเวลา 08.00น. – 09.00น.
-เริ่มการแข่งขัน

รอบที่ 1 เวลา 09.30-11.30น.
 รับประทานอาหารกลางวัน
รอบที่ 2 เวลา 12.30-14.30น.
รอบที่ 3 เวลา 14.45-16.45น.
รอบที่ 4 เวลา 17.00-19.00น.

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

รอบที่ 5 เวลา 09.00-11.00น.
รอบที่ 6 เวลา 11.15-13.15น.
รับประทานอาหารกลางวัน
รอบที่ 7 เวลา 14.00-16.00น.
พิธีมอบรางวัล เวลา 17.00น.

 

ข้อ 5.ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน

5.1 ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ
5.2 อุปกรณ์การแข่งขัน เป็นอุปกรณ์การแข่งขันมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรกีฬาในประเภทนั้นๆ

ข้อ 6.ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

6.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
6.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
6.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือ ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนด
6.4 ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในระหว่างทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด
6.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันทุกท่าน ต้องทำการจดบันทึกการเดินหมากทั้งของตนเอง และของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ในกระดาษที่ทางผู้จัดจัดเตรียมไว้ให้ และต้องใช้ตัวอักษรพยัญชนะไทย เท่านั้น
6.6 หากนักกีฬาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้ถอนตัวออกจากการแข่งขัน
6.7 หากนักกีฬาจดบันทึกหมาก แล้วคณะกรรมการไม่สามารถอ่านออกได้ ให้ยึดผลการบันทึกหมากของฝ่ายตรงข้าม แต่นักกีฬาจงใจจดบันทึกหมากด้วยตัวอักษรที่ไม่ใช่พยัญชนะไทย ให้ปรับแพ้ในกระดานนั้น
6.8 ห้ามมิให้นักกีฬาเขียน หรือ วาดภาพ อย่างอื่นใดลงบนกระดาษจดบันทึกหมาก หากคณะกรรมการเตือนแล้วมิฟัง และทำซ้ำ ให้ปรับเป็นแพ้ในกระดานนั้น
6.9 นักกีฬาที่ทำการแข่งขันในแต่ละรอบ ต้องทำการเดินตัวหมาก มากกว่า 30 ตาเดินขึ้นไปของแต่ละฝ่ายจึงจะสามารถขอเสมอ และยอมให้เสมอได้
6.10 เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ให้นักกีฬายกมือขึ้น รอจนกว่ากรรมการจะเดินเข้าไปรับผลการแข่งขัน ทั้งผลที่เกิดขึ้นบนกระดานจริง และ ผลที่สรุปจากแผ่นจดบันทึกหมาก จนกระทั่งกรรมการรับทราบผลการแข่งขันแล้ว
6.11 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขันแล้วพบเหตุอันสงสัยว่าผู้แข่งขันมีพฤติกรรมแข่งขันไม่สมศักศรีดิ์คณะกรรมการจะมีบทลงโทษดังนี้
– เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขัน ตามมติของคณะกรรมการ
– ปรับผู้แข่งขันที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ออกจากการแข่งขัน และรายงานตัวให้คณะกรรมการจัดระดับฯทราบเพื่อทำการลงโทษต่อไป
 6.12 การแข่งขันครั้งนี้ มีผลต่อการจัดระดับเรตติ้งสะสมคะแนน ประจำปี 2559 เป็นสนามแรก

ข้อ 7. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลพินิจและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานั้นๆ

ข้อ 8.รางวัลการแข่งขัน
ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยอันดับที่ 5-8 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
รางวัลชมเชยอันดับที่ 9-16 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
รางวัลชมเชยอันดับที่ 17-24 เงินรางวัล จำนวน 500 บาท
รางวัลชมเชยอันดับที่ 25-32 เงินรางวัล จำนวน 300 บาท

หมายเหตุ ประเภทประชาชนทั่วไปทางผู้จัดเก็บค่าสมัคร 100 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมทำการแข่งขัน

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี + ผู้หญิงไม่จำกัดอายุ

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยอันดับที่ 5-8 เงินรางวัล จำนวน 700 บาท
รางวัลชมเชยอันดับที่ 9-16 เงินรางวัล จำนวน 500 บาท

หมายเหตุ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีไม่คิดค่าสมัคร (รวมทั้งประชาชนหญิงทั่วไปไม่จำกัดอายุ)

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top