ดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

โดย admin0

โครงการศึกษาดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเฉพาะปีการศึกษา 2557

ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเฉพาะ (English for Mass Communication) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 28เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แท็ก

|

Scroll To Top