ถ่ายรูปชุดครุย

โดย admin0

ประกาศของฝ่ายทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เรื่อง การถ่ายรูปชุดครุย ภาคเรียนที่ 2/2556 และนิสิตปีเกิน

เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 มีนิสิตคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2556 นิสิตต้องถ่ายรูปชุดครุย เพื่อให้ฝ่ายทะเบียนและวัดผล จัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาเมื่อนิสิตสำเร็จตามหลักสูตร ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ได้ประสานงานกับร้านโฟโต้ลิซึ่ม สตูดิโอ ซึ่งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ (ด้านหลังตึก E ) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. นิสิตติดต่อชำระเงินจำนวน 150 บาท ที่ฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 19.00 น. (ได้รูปขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว อย่างละ 1 โหล )

2. เมื่อนิสิตชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นำใบเสร็จรับเงิน ติดต่อถ่ายรูปที่ ร้านโฟโต้ลิซึ่ม สตูดิโอ ตามตารางด้านล่างนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2557

(นายสำคัญ โรจนถาวร)

นายทะเบียน

แท็ก

|

Scroll To Top