ทุนความสามารพิเศษด้านกีฬา และ ด้านศิลปวัฒนธรรม

โดย admin0

ระเบียบการสมัครทุนความสามารพิเศษด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีความประสงค์จะรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะกำหนด เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและมีความขยันฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
1.3ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
1.4ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
1.5ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย

 

2.คุณสมบัติทางด้านกีฬา

2.1เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
2.2เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
2.3เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
2.4เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ
2.5ได้รับตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด

3.องค์ประกอบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 อย่าง โดยเรียงลำดับความสำคัญตามลำดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 องค์ประกอบด้านการเป็นนักกีฬา
อันดับที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถและทักษะ
อันดับที่ 3 ผลการสอบสัมภาษณ์

 

4.ปฎิทินการดำเนินงาน

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ขอรับใบสมัครและสมัคร(ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มีนาคมวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 13  มิถุนายน 2559

 

5.การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ขั้นตอนการรับสมัคร
– ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
– ผู้สมัครสามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.rbac.ac.th หรือผู้สมัคร
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

6.หลักฐานประกอบการสมัคร

6.1ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 ชุด
6.2สำเนาใบวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน จากสถานศึกษา จำนวน 1ชุด (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 6)
6.3สำเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุดหรือใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
6.4สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
6.5รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันที่ติดในใบสมัคร) เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครทางไปรษณีย์สามารถขอรับใบสมัครได้ในวันที่มาทำการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
6.6สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานใบสมัครอื่น)
6.7สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
อนึ่ง ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย กรณีหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสาหลักฐานต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โทรศัพท์ 02-375-4480-8 ต่อ 255,256

7.การทดสอบความสามารถด้านกีฬาและสัมภาษณ์
ฝ่ายกีฬา จะทดสอบความสามารถด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 (รายงานตัวเวลา 8.00-8.30 น.) ณ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์ในวันที่กำหนด ฝ่ายกีฬา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

8.การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
8.1ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยผ่านสื่อต่างๆ
-ระบบ Internet ที่ www.rbac.ac..th
-โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา โทรศัพท์ 02-375-4480-8 ต่อ 255,256

9.การรายตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตามโครงการนี้ยังไม่ถือว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ดังนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง รายละเอียดอื่นติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โทรศัพท์ 02-375-4480 -8 ต่อ 255,256

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

(นายพงษ์เทพ เครือชะเอม)
ผู้ช่วยอธิการบดี


ระเบียบการสมัครทุนความสามารพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุนความสามารพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับจำนวน 5 ประเภททุนดังนี้

1. ทุนดนตรีลูกทุ่ง
2. ทุนดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง
3. ทุนนาฏศิลป์ไทย
4. ทุนการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
5. ทุนหางเครื่องลูกทุ่ง

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและมีความขยันฝึกซ้อมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
1.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย

 

2.คุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม

2.1 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมในระดับประเทศ และนานาชาติ
2.2 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด หรือการแข่งขันในรายการระดับประเทศ และนานาชาติ
2.3 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสม่ำเสมอ

3.องค์ประกอบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 อย่าง โดยเรียงลำดับความสำคัญตามลำดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง และทักษะพิเศษ
อันดับที่ 2 ผลการสอบสัมภาษณ์

 

4.ปฎิทินการดำเนินงาน

ขอรับใบสมัครและสมัคร(ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มีนาคมวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

ทดสอบความสามารถเฉพาะทางทักษะพิเศษ และสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 13  มิถุนายน 2559

5.การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ขั้นตอนการรับสมัคร

– ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
– ผู้สมัครสามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.rbac.ac.th หรือผู้สมัคร
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

6.หลักฐานประกอบการสมัคร

6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 ชุด
6.2 สำเนาใบวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน จากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 6)
6.3 สำเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุดหรือใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
6.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
6.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันที่ติดในใบสมัคร) เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครทางไปรษณีย์สามารถขอรับใบสมัครได้ในวันที่มาทำการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง และทักษะพิเศษ
6.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานใบสมัครอื่น)
6.7 สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
อนึ่ง ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย กรณีหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสาหลักฐานต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โทรศัพท์ 02-375-4480-8 ต่อ 255,256

7.การทดสอบความสามารถด้านกีฬาและสัมภาษณ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จะทดสอบความสามารถเฉพาะทางและทักษะพิเศษ และสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 (รายงานตัวเวลา 8.00 – 8.30 น.) ณ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่เข้าทดสอบความสามารถเฉพาะทางและทักษะพิเศษ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่กำหนด ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

8.การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
8.1ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยผ่านสื่อต่างๆ
-ระบบ Internet ที่ www.rbac.ac..th
-โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) โทรศัพท์ 02-375-4480-8 ต่อ 255,256

9.การรายตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตามโครงการนี้ยังไม่ถือว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ดังนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบภายหลังรายละเอียดอื่นติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โทรศัพท์ 02-375-4480 -8 ต่อ 255,256

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

(นายพงษ์เทพ เครือชะเอม)
ผู้ช่วยอธิการบดี

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top