ทุนโควต้าความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557

โดย admin0

ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ทุนโควต้าความสามารถพิเศษ  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ประจำปีการศึกษา 2557

 เปิดรับจำนวน  8  ประเภททุนดังนี้

1. ทุนดุริยางค์ตำรวจ

2. ทุนโยธวาทิต

3. ทุนดนตรีลูกทุ่ง

4. ทุนดนตรีไทย

5. ทุนนาฏศิลป์ไทย

6. ทุนการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

7. ทุนหางเครื่องลูกทุ่ง

8. ทุนศิลปินดารานักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รับสมัครตังแต่วันนี้เป็นต้นไป และสอบคัดเลือกในวันที่ 23 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น.       ณ  อาคารดุริยางค์ศิลป์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  สอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

เบอร์ติดต่อ  02 – 375-4480 ต่อ 256

แท็ก

|

Scroll To Top