นักศึกษา RBAC ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศ

โดย admin0

“การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557”

เมื่อวันเสาร์ที่ วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557  สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาในแต่ละภาคทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนายวิทวัส คุ้มทรัพย์ ,นายปัญญา  ทิวาพัฒน์ และนายสุชต ศรีมงคล  นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน

ผศ.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า “ในส่วนของอาจารย์นั้น  เป็นเพียงตัวช่วยในการจัดหาข้อมูลให้นิสิต  เพื่อให้นิสิตได้ไปศึกษาในเนื้อหานั้นๆ ให้เข้าใจต่อ และคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม”  โดยที่ นายปัญญา  ทิวาพัฒน์ หนึ่งในสมาชิกของทีมที่คว้ารางวัล กล่าวว่า “ในการแข่งขันครั้งนี้  ที่ได้รับรางวัลส่วนหนึ่งมาจากการช่วยเหลือของอาจารย์ ในการจัดเตรียมเนื้อหา ข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติม และทางทีมเองได้มีการเตรียมตัว โดยทำการวางแผนงานแบ่งให้แต่ละคนได้ช่วยกันอ่านเนื้อหาของกฎหมาย  และอีกส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพราะความรู้ที่ใช้ในการแข่งขันนั้นไม่ได้มาจากการอ่านหรือท่องจำก่อนการแข่งขันเพียงอย่างเดียว  แต่มาจากการสั่งสม ความรู้ในห้องเรียนและการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเพื่อนๆ และพี่น้องในคณะด้วย”

 

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

 

นายวิทวัส คุ้มทรัพย์

 

นายปัญญา  ทิวาพัฒน์

 

นายสุชต ศรีมงคล 

 

ผศ.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์

 

แท็ก

|

Scroll To Top