นิสิตคณะนิเทศฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น

โดย admin0

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นางสาวสุพัตรา กิจไพศาล นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพยนตร์สั้นประเภททีม จากการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี

แท็ก

|

Scroll To Top