บริการนิสิตปัจจุบัน

ข้อมูลการเรียน

บริการวิชาการ

โครงการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ SME สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัย ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง
โครงการเรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ต
โครงการเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Photo Shop เบื้องต้น
โครงการศิลปะการแสดงประกอบการเล่านิทานเสริมสร้างการรักษ์การอ่าน
โครงการ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเด็กวัยเรียน
โครงการ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้สูงอายุ
โครงการ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับเด็กวัยเรียน“หนูน้อยรักษ์การอ่าน”
โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงวัย  ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง
โครงการเยาวชนคนข่าว ชุมชนร่วมกันสร้าง
โครงการรู้เท่าทันสื่อแก่ชุมชนร่วมกันสร้าง
โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แก่ชุมชนร่วมกันสร้าง
โครงการความรู้บัญชีสู่ชุมชนสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงปีที่2
โครงการบริการวิชาการบัญชี
สู่ชุมชน

กิจกรรมนักศึกษา

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

บริการอื่นๆ

Scroll To Top