ปฏิทินการศึกษา 1/2558

ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ รายละเอียด
17 ก.ค. – 19 ก.ค.58 ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 / กิจกรรมวิชาการ
20 ก.ค. – 14 ส.ค.58 นิสิตรหัส 58 เรียนวิชาพื้นฐาน / ดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
30 ก.ค. 58 หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 58 หยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา
5-7 ส.ค. 58 , 10 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
10 ส.ค. 58 พิธีเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
12 ส.ค. 58 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
17 ส.ค. 58 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 ทุกระดับชั้น
17 ส.ค. – 31 ส.ค. 58 ลงทะเบียนเพิ่มเติมและเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏ W ในใบรายงานผลการศึกษา
21 ส.ค. 58 พิธีผูกไท้ติดเข็มสถาบัน
24 ส.ค. – 28 ส.ค. 58 แจกตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้นิสิตทุกชั้นปี
28 ส.ค. 58 กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
3 ก.ย. 58 พิธีไหว้ครู
14 ก.ย. – 20 ก.ย. 58 นิสิตที่ลงทะเบียนครบหลักสูตร ถ่ายรูปชุดครุยตามประกาศของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
1 ต.ค. – 9 ต.ค. 58 นิสิตที่ลงทะเบียนครบหลักสูตร แจ้งจบการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
15 ต.ค.- 14 พ.ย. 58 ลงทะเบียนล่วงหน้าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
23 ต.ค. 58 หยุดเนื่องในวันปิยมหาราช
14 พ.ย. 58 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยปรากฏ W ในใบรายงานผลการศึกษา
27 พ.ย. 58 วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 58 การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
5 ธ.ค. 58 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7 ธ.ค. 58 หยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธ.ค. 58 หยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
12 ธ.ค. 58 – 10 ม.ค. 59 ปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
18 ธ.ค. 58 หยุดเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
8 ม.ค. – 11 ม.ค. 59 ฝ่ายข้อมูลสถาบันวัดผล ประมวลผลตามมาตรฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
12 ม.ค. – 18 ม.ค. 59 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
Scroll To Top