ปฏิทินวิชาการภาคการศึกษา 2-2558‏

ภาคการศึกษาที่ 2/2558
วันที่ รายละเอียด
11 ม.ค. 59 เปิดภาคการศึกษาที่ 2 / 2558

ประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ 1 / 2558

11 ม.ค. – 23 ม.ค. 59 ลงทะเบียนเพิ่มเติมและ / เพิกถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏ W ในใบรายงานผลการศึกษา
18 ม.ค. – 22 ม.ค. 59 แจกตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้นิสิตทุกชั้นปี
28 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
28 ม.ค. – 29 ก.พ.59 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
8 ก.พ. – 27 ก.พ. 59 นิสิตชั้นปี 4 และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร ถ่ายรูปสวมชุดครุยตามประกาศ
22 ก.พ. 59 หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
14 มี.ค. – 21 มี.ค. 59 นิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรแจ้งจบการศึกษา
1 เม.ย. – 30 เม.ย. 59 ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคฤดูร้อน / 2558 และ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
6 เม.ย. 59 หยุดเนื่องในวันจักรี
11 เม.ย. – 15 เม.ย. 59 หยุดเนื่องในวันสงกรานต์
16 เม.ย. 59 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยปรากฏ W ในใบรายงานผลการศึกษา
29 เม.ย. 59 วันสุดท้ายของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2558
2 พ.ค. – 11 พ.ค. 59 การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 / 2558
5 พ.ค. 59 หยุดวันฉัตรมงคล
Scroll To Top