ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษา

โดย admin0

ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2557

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจะรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะกำหนดเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัยและมีความขยันฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ

1.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย

 

2.คุณสมบัติทางด้านกีฬา

2.1 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ

2.2 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

2.3 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย

2.4 เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ

2.5 ได้รับตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด

 

3.องค์ประกอบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 อย่างโดยเรียงลำดับความสำคัญตามลำดับดังนี้

อันดับที่ 1  องค์ประกอบด้านการเป็นนักกีฬา

อันดับที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถและทักษะ

อันดับที่ 3  ผลการสอบสัมภาษณ์

 

4. ปฏิทินการดำเนินงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ขอรับใบสมัครและสมัคร

วันที่ 1-22 เมษายน 2557

ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสัมภาษณ์

วันที่ 23-24 เมษายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

 

5. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ขั้นตอนการรับสมัคร

– ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

– ผู้สมัครสามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.rbac.ac.th หรือผู้สมัคร

– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวน 100 บาท (สมัครด้วยตัวเอง)

 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร

6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

6.2 สำเนาใบวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจำนวน 1 ชุดหรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาจำนวน 1ชุด (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6)

6.3 สำเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุดหรือใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด

6.4 สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด

6.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันที่ติดในใบสมัคร) เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครทางไปรษณีย์สามารถขอรับใบสมัครได้ในวันที่มาทำการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

6.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ชุด  (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานใบสมัครอื่น)

6.7 สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

อนึ่ง ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วยกรณีหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เบอร์โทรศัพท์  02-375-4480-6  ต่อ 255,256

 

7. การทดสอบความสามารถด้านกีฬาและสัมภาษณ์

7.1 ฝ่ายกีฬาจะทดสอบความสามารถด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครวันที่ 23-24  เมษายน 2557 (รายงานตัวเวลา 8.00 – 8.30 น.) ณ ฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์ในวันที่กำหนดฝ่ายกีฬาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

8.การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

8.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยผ่านสื่อต่างๆ

-ระบบ Internet ที่ www.rbac.ac..th

-โทรศัพท์สอบถามได้ที่ฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โทรศัพท์ 02-375-4480-8 ต่อ 255,256

 


9. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตาม โครงการนี้ยังไม่ถือว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ดังนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง รายละเอียดอื่นๆติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกีฬา  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เบอร์โทรศัพท์ 02-375-4480-6  ต่อ 255, 256

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แท็ก

|

Scroll To Top