ประกาศรับสมัครอาจารย์

โดย admin0

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีเครือข่ายการจัดการศึกษามายาวนานกว่า  50  ปี  โดยมีผู้นำทางการศึกษา  คือ  รองศาสตราจารย์สุนีย์  สินธุเดชะ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้เป็น       นักการศึกษาที่สำคัญของการศึกษาไทย  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่น    ในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขพัฒนาองค์กรและสังคม โดยมุ่งเน้นในคุณธรรม                    ของความพากเพียร  ซื่อสัตย์  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง         ในการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสมบูรณ์แบบที่ได้มาตรฐานสากล

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญมหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความสนใจจะร่วมงานกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2558               เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์อนาคตทางการศึกษาของลูกหลานไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

ตามรายละเอียดดังนี้

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ในหลักสูตรดังนี้
  • หลักสูตรการจัดการโรงแรม
  • หลักสูตรการจัดการธุรกิจด้านการบิน
  • หลักสูตรการจัดการการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
  • หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศึกษาศาสตร์)
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
  • หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร A ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ
 2. ส่งประวัติและเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เลขที่ 306 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 หรือทาง Email : hr_rbac@hotmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุภาวัลย์ นันทวัน ณ อยุธยา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร (02)375-4480- 6ต่อ104

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top