ประกาศรายชื่อทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา และ ด้านศิลปวัฒนธรรม

โดย admin2

ประกาศรายชื่อทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา และ ด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประเภทกีฬาเปตอง จำนวน 5 คน

 1. นางสาวภัทรธิดา มีพักตร์
 2. นางสาวหัทยา ชุ่มจันทร์จิรา
 3. นางสาวอัจฉรี ชูช่วย
 4. นางสาวเบญจวรรณ เพชรพิชัย
 5. นายธนากร สังข์แก้ว

ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน 3 คน

 1. นางสาวจิตสุภา ศิริไทย
 2. นางสาวจรรยพร วรภักดี
 3. นายโอชา อินทร์วิเศษ

 

ประเภทกีฬายูโด จำนวน 6 คน

 1. นางสาวศิริพร ตลับทอง
 2. นางสาวเสาวลักษณ์ หอมกลิ่น
 3. นายประสิทธิ พวงวิลัย
 4. นายน้ำเพชร ดวงดิษฐ์
 5. นายธนรัตน์ นิสราช
 6. นางสาวนฤมล ไม้งาม

ประเภทกีฬาเทควันโด จำนวน 3 คน

 1. นางสาวภัทรวรรณ เรืองเดโช
 2. นายฐิติกรณ์ อุปวรพงษ์
 3. นางสาวอุษณีย์ นิลละเอียด

ประเภทกีฬาฟุตบอล จำนวน 5 คน

 1. นายศิริวัฒน์ สินธุรักษ์
 2. นายอิทธิพล คำปลิว
 3. นายณัญธวัช แก้วกลาง
 4. นายธนาเศรษฐ์ จินตภาภูธนสิริ
 5. นายสิทธิพงษ์ ใยฝ้าย

ประเภทกีฬาบาสเกตบอลชาย จำนวน 5 คน

 1. นายกุลธวัช ปิยะลังกา
 2. นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม
 3. นายสุรภาพ ชาตรี
 4. นายณรงค์เดช ศรีสมบัติ
 5. นายกฤตเมธ สามวัง

ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง จำนวน 3 คน

 1. นางสาวกัญจนาสมณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
 2. นางสาววริศรา เลิศนิติวงศ์สกุล
 3. นางสาวเรวดี วัฒนาวารีกุล

ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย จำนวน 3 คน

 1. นายนนทวัช รักพิทักษ์วงศ์
 2. นายพู่กานต์ โด่งดัง
 3. นายนลธวัช รักนอก

ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง จำนวน 5 คน

 1. นางสาวนัทธมน รัตนกรกาญจนี
 2. นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเพชร
 3. นางสาวจริยาภรณ์ สังภักดี
 4. นางสาวเจนจิรา บุบผา
 5. นางสาวมุฑิตา เสนคราม

ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 7 คน

 1. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
 2. นางสาวปริญญา พานแก้ว
 3. นางสาวสินีนาฎ โพธิ์เจริญ
 4. นางสาวภัทราทิพย์ แสนตระกูล
 5. นางสาวศศิวิมล แสงปาน
 6. นางสาววัชรียา นวลแจ่ม
 7. นางสาวศิรฺพักตร์ โง่นสูงเนิน

ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย จำนวน 3 คน

 1. นายวุฒิชัย เสื่อนไธสง
 2. นายมณฑล จันธิมา
 3. นายอมร สุริยะ

ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล จำนวน 6 คน

 1. นายคณนาถ นิลรัตน์
 2. นายอชีรวิชย์ นิธิภณยาวสง่า
 3. นายกีรติ อุทกะ
 4. นายวินัย แก้วดอน
 5. นายเตชดิ น้อยพาณิช
 6. นายศรุต จันดา

ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อชาย จำนวน 5 คน

 1. นายธระพล วาศุกรี
 2. นายเอกชัย วรรณโรจี
 3. นายจีระศักดิ์ ขาระมา
 4. นายภาสกร แม้นพยัคฆ์
 5. นายสิริราช ศรีสุวรรณ

ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อหญิง จำนวน 1 คน

 1. นางสาวธิติรัตน์ สกุลเพชร

ประเภทกีฬามวยไทย จำนวน 4 คน

 1. นายณัฐวุฒิ สุขแสวง
 2. นายปฎิภาณ จักรระนอง
 3. นายศรายุธ เฉิดโชม
 4. นางสาวนภาพร เรืองสุวรรณ

ประเภทกีฬามวยสากล จำนวน 4 คน

 1. นายอัครเดช ปลีนารัมย์
 2. นายเลิศชาย ไชยเวช
 3. นายณัฐพล พลเยี่ยม
 4. นายพิทักษ์ ฤทธิ์แก้ว

ประเภทกีฬาหมากกระดาน จำนวน 1 คน

 1. นางสาวศศพร จอมหงส์

ประเภทกีฬาแบดมินตัน จำนวน 3 คน

 1. นายภานุ รักมีศรี
 2. นายสมเจตน์ ก้องพิภพนนท์
 3. นางสาววาสนา ศุภศร

ประเภทกีฬาคาราเต้โด จำนวน 7 คน

 1. นายพลธวัฒน์ วราสุทธิพันธุ์
 2. นายสงการต์ แสงมาก
 3. นายมกรา ศรีละม้าย
 4. Mr. Amkha Vonhphachan
 5. Miss.Celime Lee XinnYi
 6. นางสาวธนนันท์ พระโยม
 7. นางสาวกนกวรรณ ขวัญวงศ์

ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 8 คน

 1. นายเจษฏา โชดวิเศษ ประเภท ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 2. นายอธิรัตน์ วงษ์คำผุย ประเภท ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 3. นายสุริยะ พรหมรัตน์ ประเภท ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 4. นางสาวปิยะพร แก่งเสี้ยน ประเภท ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 5. นางสาววิลาสินี จักรสาร ประเภท ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 6. นางสาวพนิดา สารภี ประเภท หางเครื่องลูกทุ่ง
 7. นายอภิชล ศรีสุข ประเภท ดนตรีลูกทุ่ง
 8. นายมนัส คุณประยูร ประเภท ดนตรีพื้นเมืองอีสาน

ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ มารายงานตัวในวันที่ 6 – 10 ก.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา
และวันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558 ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ในเวลา 08.30 น. ที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา

พร้อมหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม ปลายหรือเทียบเท่า ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา จำนวน 2 ฉบับ หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน จากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 6)
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 2 ฉบับ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานใบสมัครอื่น)

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

2 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top