ประกาศห้องและช่วงรหัสเพื่อจัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน (เฉพาะกองทุนฯ กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

โดย admin0

ฝ่ายกองทุนฯ ขอให้นิสิตที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ดำเนินการกู้ยืมสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2558 ดังนี้
ให้นิสิตดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (พร้อมระบุค่าเล่าเรียน) ในระบบ e-Studentloan
ให้นิสิตที่ได้ดำเนินการตามข้อ 1. แล้ว โปรดติดต่อเพื่อจัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยฝ่ายกองทุนฯ ได้กำหนด วัน และ สถานที่ และช่วงรหัสของนิสิต ในการติดต่อเพื่อจัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน เป็นดังนี้

 

กำหนดการสำหรับ นิสิตผู้กู้กองทุนฯ กยศ.(นิสิตดำเนินการได้ตั้งแต่ 09.00 – 16.30 .)

วันที่ติดต่อ

สถานที่

ช่วงรหัส

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558

RBAC HALL

กยศ. 55010006 – 55015460

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558

RBAC HALL

กยศ. 55015500 – 56014538

วันพุธที่ 2 กันยายน 2558

RBAC HALL

กยศ. 56014539 – 57018402

 

ในการขอจัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนนี้ ให้นิสิตแสดงบัตรนิสิตพร้อมสำเนาใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2558 มาเพื่อนำส่งด้วย โดยนิสิตจะต้องแต่งกายชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น หากแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนโดยเด็ดขาด

สำหรับนิสิตที่กู้ยืมกองทุน กรอ. โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง
เนื่องด้วยระบบ กองทุนฯ กรอ. ยังไม่เปิดให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าดำเนินการ

สำหรับนิสิตที่กู้ยืมกองทุน กรอ. โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง
เนื่องด้วยระบบ กองทุนฯ กรอ. ยังไม่เปิดให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้า

หากนิสิตมีเรียนในช่วงวันที่กำหนด
ขอให้นิสิตติดต่อพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนหลังเลิกเรียนเท่านั้น

แท็ก

|

Scroll To Top