ประกาศ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556

โดย admin0

ให้นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/ 2556ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2557

ข้อควรทราบและสิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ทาง www.rbac.ac.th ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
2. บัตรประจำตัวนิสิต
3. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
4. นิสิตไม่ค้างชำระค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก
5. นิสิตไม่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด
6. นิสิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วสามารถขอหนังสือรับรองจบ และรอรับเอกสารได้ภายในวันนั้น

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ห้อง B.205
เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น. , วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 02-3754480 – 6 ต่อ 120 , 185 , 186

ดาวโหลด รายชื่อ ป.ตรีดาวโหลด รายชื่อ ป.โทดาวโหลด รายชื่อ ป.เอก

แท็ก

|

Scroll To Top