ภาควิชาการจัดการ ศึกษาดูงาน โรงงานผลิต M 150 บริษัทโอสถสภา จำกัด

โดย admin0

นิสิตภาควิชาการจัดการชั้นปีที่ 3 รหัส 54071 และ 54072 จำนวน 80 คนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 3 ท่านเข้าศึกษา
ความเป็นมา ผลิตภัณฑ์ การบริหารงาน ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต M 150 บริษัทโอสถสภา จำกัด
จ.อยุธยา ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.30 น.

แท็ก

|

Scroll To Top