ยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

โดย admin0

ประกาศ

แจ้งให้นิสิตเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ สำหรับนิสิตกองทุนฯ กยศ. และ กรอ.

 ประจำภาคเรียนที่  2/2557  

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นิสิต เข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินสำหรับภาคเรียนที่ 2/2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557 นั้น ขอให้นิสิตที่เข้าไปบันทึกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan มาติดต่อขอเซ็นชื่อแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557 (ตามวันและเวลาที่ประกาศเท่านั้น หากนิสิตมาไม่ตรงตามวันที่กำหนดไม่อนุญาตให้นิสิตเซ็นเอกสาร) ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2557 โดยฝ่ายกองทุนฯ ได้แบ่งเป็นช่วงรหัส และสถานที่ดังต่อไปนี้

กองทุน ช่วงรหัสนิสิต สถานที่ วันที่ หมายเหตุ
กยศ. 54010001    –   55010386 RBAC HALL 17 กันยายน 2557 ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา09.00 – 15.00 น.
กยศ. 55010387    –   56010596 RBAC HALL 18 กันยายน 2557
กยศ. 56010598    –   57011699 RBAC HALL 19 กันยายน 2557
กยศ. 57011700    –   57018402 RBAC HALL 20 กันยายน 2557
กรอ. 55010029    –   56012503
กรอ. 56012504    –   57010941 ฝ่ายกองทุนฯ (B102) 22 กันยายน 2557 วันที่ 22-26 กันยายน 2557*** ให้นิสิตติดต่อได้เฉพาะที่ไม่ใช่ช่วงเวลาสอบเท่านั้น ***
กรอ. 57010961    –   57012498 ฝ่ายกองทุนฯ (B102) 23 กันยายน 2557
กรอ. 57012499    –   57014877 ฝ่ายกองทุนฯ (B102) 24 กันยายน 2557
กรอ. 57014879    –   57016278 ฝ่ายกองทุนฯ (B102) 25 กันยายน 2557
กรอ. 57016284    –   57018363 ฝ่ายกองทุนฯ (B102) 26 กันยายน 2557

สำหรับนิสิตที่เทียบโอน ปวส. นิสิตสามารถติดต่อขอเซ็นชื่อแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557 ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557

***  นิสิตจะต้องนำบัตรประจำตัวนิสิต  และถ่ายสำเนาใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557 มาในวันที่เซ็นแบบยืนยันฯ ด้วย***

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top