ยืนยันแบบคำขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-studentloan

โดย admin0

การยืนยันแบบคำขอกู้ยืมฯ พร้อมทั้งยืนยันยอดค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ในระบบ e-studentloan (กยศ. และ กรอ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นิสิต และสถานศึกษาเข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2/2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต จึงขอประกาศให้นิสิต ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมฯ ในภาคเรียนที่ 1/2557 เร่งเข้ามาดำเนินการ ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ

พร้อมทั้งยืนยันยอดค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-studentloan โดยเร็ว และเมื่อนิสิตยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมฯ มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนิสิต

หลังจากนั้นให้นิสิตรอฟังประกาศเพื่อนัดให้นิสิตมาเซ็นแบบยืนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 เป็นลำดับต่อไป

แท็ก

|

Scroll To Top