รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษา 2558

โดย admin0

ระเบียบการสมัครทุนความสามารพิเศษศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุนความสามารพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับจำนวน 5 ประเภททุนดังนี้

1. ทุนดนตรีลูกทุ่ง
2. ทุนดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง
3. ทุนนาฏศิลป์ไทย
4. ทุนการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
5. ทุนหางเครื่องลูกทุ่ง

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและมีความขยันฝึกซ้อมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
1.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย

2.คุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม

2.1 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมในระดับประเทศ และนานาชาติ
2.2 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด หรือการแข่งขันในรายการระดับประเทศ และนานาชาติ
2.3 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสม่ำเสมอ

3.องค์ประกอบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 อย่าง โดยเรียงลำดับความสำคัญตามลำดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง และทักษะพิเศษ
อันดับที่ 2 ผลการสอบสัมภาษณ์

4.ปฎิทินการดำเนินงาน

5.การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ขั้นตอนการรับสมัคร
– ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
– ผู้สมัครสามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.rbac.ac.th หรือผู้สมัคร
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

6.หลักฐานประกอบการสมัคร

6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 ชุด
6.2 สำเนาใบวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด หรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน จากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 6)
6.3 สำเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุดหรือใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
6.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
6.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันที่ติดในใบสมัคร) เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครทางไปรษณีย์สามารถขอรับใบสมัครได้ในวันที่มาทำการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง และทักษะพิเศษ
6.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานใบสมัครอื่น)
6.7 สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
อนึ่ง ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย กรณีหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสาหลักฐานต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โทรศัพท์ 02-375-4480-8 ต่อ 255,256

7.การทดสอบความสามารถด้านกีฬาและสัมภาษณ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จะทดสอบความสามารถเฉพาะทางและทักษะพิเศษ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2558 (รายงานตัวเวลา 8.00 – 8.30 น.) ณ ฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ในกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่เข้าทดสอบความสามารถเฉพาะทางและทักษะพิเศษ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่กำหนด ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

8.การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
-ระบบ Internet ที่ www.rbac.ac..th
-โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา โทรศัพท์ 02-375-4480-8 ต่อ 255,256

9.การรายตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตามโครงการนี้ยังไม่ถือว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ดังนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบภายหลังรายละเอียดอื่นติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โทรศัพท์ 02-375-4480 -8 ต่อ 255,256

ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนศิลปวัฒนธรรม

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top