รายชื่อนิสิตที่เอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ไม่ครบถ้วน (ผู้กู้รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558

โดย admin0

ตามที่นิสิตได้เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติการกู้ยืมกองทุนฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายสวัสดิการนิสิตได้ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมฯ ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้มาดำเนินการรายงานตัว เพื่อกรอกข้อมูลและหลักฐานแนบการพิจารณาแบบคำขอกู้ยืมให้ครบถ้วน ในวันที่ 17 กันยายน – 18 กันยายน

 

56013542 ภาคภูมิ สระสำลี
57015197 วราลี นิยกิจ
58010037 ณัฐกานต์ ศรีหมอกเมฆ
58010157 ณัฐพร อร่ามเกลื้อ
58010183 กิตติมา แซ่อือ
58010517 สุชาดา ดำเลิศ
58010673 สงกรานต์ จันทร์ปัน
58010720 ศุภมิตร สีดี
58010741 ทีปกร ปูเงิน
58010885 เพชรมงคล วัสสุวรรณ
58010886 จิรพัฒน์ พูลประดิษฐ์
58010990 ธรรมโชติ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
58010994 รัชกฤต ธนรุ่งแสงกุล
58011029 ยุทธวีร์ แก่นแก้ว
58011153 ทศพล ฤกษ์สำเร็จ
58011221 ณัฐวุฒิ ปราบไพรินทร์
58011252 นิชาภา จันทิพงษ์
58011316 วิริยะ อินต่าย
58011384 พรพิมล วัดฟุ้งเฟื่อง
58011477 ฐิตินันท์ เตียวเจริญสิน
58011592 ศักรินทร์ กอบคำ
58011614 อนุวัฒน์ เหลืองห่อ
58011643 สุรพล คำเที่ยงป้อม
58011672 พีรพล ชาวเหนือ
58011746 หทัยชนก คำสิงห์
58011762 ธนาพร ต้นเกษ
58011783 จุฑาลักษณ์ กองทุ่งมล
58011786 สุภาวดี บัวผัน
58015345 ฌณัฐนพ มีบุญ
58015373 กนกพร ปานดวง
58015412 ชุติมา ทัศนุรักษ์
58015416 พงศ์สิทธิ์ พันธ์เวช
58015586 อนุวัฒน์ แก้วใหญ่
58015692 จุฬาลักษณ์ อุทธา
58015694 มณฑิตา เทศวงษ์
58015714 ศรัณย์ เยื่อใย
58015760 ชนากานต์ มณีมาส
58015789 อธิพงษ์ ใจกาวิล
58015802 พงศกร มณีคำ
58015813 รณกร อ่อนธรรม
58015829 อมรรัตน์ อยู่เชื้อ
58015838 พงศ์ศิริ คุ้มดี
58015885 รุ่งโรจน์ ทองไชย
58015909 อรวรรณ เถือกเถาว์
58015915 ศิริวรรณ เมฆนิติ
58015927 ไชยพศ โพชนา
58015936 ณิชนันทน์ จีบประจง
58015957 สรรทพิชชา ปัญญา
58016020 เมธัส เถื่อนวรรณา
58016083 อรัญญา ยามวัน
58016104 ทิพย์พญาภรณ์ ด้วงเหมือน
58016256 วุฒิชัย โค้วอารีย์
58016387 อรรถกร จันทร์ทอง
58016532 ธนาศักดิ์ อันอาสา
58016558 เตวิช ราชรักษ์
58016602 ทัศนลักษณ์ เปี่ยมทอง
58016646 ทัศน์พล บุตรจินดา
58011811 วัลลิกา ไชยคำจันทร์
58011852 จักรพันธ์ มหาอุป
58011903 ชลันดา เบ็ญจปักษ์
58012243 ปัทมเทพ มีเสงียม
58012408 สมลักษณ์ พ่วงพี
58012451 ชลิตา พงษ์เอนก
58012533 ธีรพงศ์ นิ่มละออ
58012664 ภัทรชัย สุกใส
58012716 พีรพล มะนิยม
58012734 เอกฉันท์ เจริญสาร
58012886 ธารารัตน์ เพชรเรียง
58013368 ทิพานัน พยัคฆ์ศรี
58013671 สรวิชญ์ อินทรมณี
58013689 ณัฐวุฒิ รินทรักษ์
58014283 รัตนันต์ เขียมวัชระ
58014322 สุทธิพันธ์ อิสระธนาชัยกุล
58014486 พัชรินทร์ โสธรรมมงคล
58014487 ธวัชชัย สุพันธะ
58014488 ชัยพร อมรบุญปิติ
58014682 เอกภพ เพ่งพิศ
58014684 ไพรจิตร ทองเพ็ญ
58014685 ตรีชัย ลาบสูงเนิน
58014715 วิษณุ พันธสิม
58014740 จิรนันท์ บรรดาศักดิ์
58014748 อุษา ระลึก
58014781 บุษกร วันทอง
58014784 อังคณา มาชัยวงศ์
58014885 สุระนันท์ พึ่งด้วง
58016894 จตุพงศ์ สุขมา
58016952 เกียรติศักดิ์ ทวีชาติ
58017326 สุภาภรณ์ น้ำแก้ว
58017464 นันทิยา ภู่ระย้า
58017469 ฉัตรสุดา ไกรวิจิตร์
58017475 อารียา อ่อนสร้อย
58017491 ศราวุธ หนูแก้ว
58017523 พนิตนาฎ ภูมิภักดิ์
58018323 ธัญจิรา แจ่มดวง
58018335 พงศธร จับตะเฆ้
58018337 สุปราณี มาตรศรี
58018339 สรศักดิ์ คนเที่ยง
58018359 กิติยา ลั่นคีรี
58018364 ธนินท์รัฐ เรืองโสภณหิรัญ
58018369 สนั่นชาติ บุญสม
58018457 เกรียงศักดิ์ กิจสุวรรณ
58018463 ธนพงศ์ จ้อยรุ่ง
58018511 วรินทร์ วิจิตรนาวี

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top