รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมรายใหม่ “เพิ่มเติม” ประจำปีการศึกษา 2558

โดย admin0

ตามที่นิสิตได้เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติการกู้ยืมกองทุนฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณารายชื่อนิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมรายใหม่ “เพิ่มเติม” ประจำปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นิสิตที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมารายงานตัว ภายในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 16.00 น. หากนิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้ ไม่มารายงานตัว จะถือว่านิสิตสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ขออนุมัติเป็นผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 

56013542 ภาคภูมิ สระสำลี
57015197 วราลี นิยกิจ
58010183 กิตติมา แซ่อือ
58010517 สุชาดา ดำเลิศ
58010720 ศุภมิตร สีดี
58010885 เพชรมงคล วัสสุวรรณ
58010886 จิรพัฒน์ พูลประดิษฐ์
58010994 รัชกฤต ธนรุ่งแสงกุล
58011153 ทศพล ฤกษ์สำเร็จ
58011221 ณัฐวุฒิ ปราบไพรินทร์
58011252 นิชาภา จันทิพงษ์
58011384 พรพิมล วัดฟุ้งเฟื่อง
58011672 พีรพล ชาวเหนือ
58011746 หทัยชนก คำสิงห์
58011762 ธนาพร ต้นเกษ
58011786 สุภาวดี บัวผัน
58012664 ภัทรชัย สุกใส
58012716 พีรพล มะนิยม
58013689 ณัฐวุฒิ รินทรักษ์
58014283 รัตนันต์ เขียมวัชระ
58014487 ธวัชชัย สุพันธะ
58014684 ไพรจิตร ทองเพ็ญ
58014685 ตรีชัย ลาบสูงเนิน
58014715 วิษณุ พันธสิม
58015345 ฌณัฐนพ มีบุญ
58015412 ชุติมา ทัศนุรักษ์
58015586 อนุวัฒน์ แก้วใหญ่
58015692 จุฬาลักษณ์ อุทธา
58015694 มณฑิตา เทศวงษ์
58015789 อธิพงษ์ ใจกาวิล
58015829 อมรรัตน์ อยู่เชื้อ
58015838 พงศ์ศิริ คุ้มดี
58015909 อรวรรณ เถือกเถาว์
58015927 ไชยพศ โพชนา
58015936 ณิชนันทน์ จีบประจง
58016256 วุฒิชัย โค้วอารีย์
58016387 อรรถกร จันทร์ทอง
58016558 เตวิช ราชรักษ์
58016646 ทัศน์พล บุตรจินดา
58016894 จตุพงศ์ สุขมา
58016910 ศุภาวรรณ อุ่นจิตร
58016952 เกียรติศักดิ์ ทวีชาติ
58017469 ฉัตรสุดา ไกรวิจิตร์
58017475 อารียา อ่อนสร้อย
58018339 สรศักดิ์ คนเที่ยง
58018369 สนั่นชาติ บุญสม

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top