รายชื่อนิสิต และลำดับการรับสมุดบัญชี

โดย admin0

ประกาศรายชื่อนิสิต และลำดับการรับสมุดบัญชี

 

นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัส 5701 ที่ได้ทำเรื่องขอเปิดบัญชีใหม่ไว้ ให้ตรวจสอบรายชื่อ
และนิสิตจะต้องจดจำลำดับที่ของนิสิตและห้องที่ต้องรับบัญชี เพื่อใช้ในการลงชื่อรับสมุดบัญชี และ A.T.M.
ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยนิสิตจะต้องนำบัตรประชาชนของนิสิต(ตัวจริง) พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง
เพื่อขอรับบัญชีเงินฝากพร้อมบัตร A.T.M. ในวันรับบัญชีด้วย
(กรณีที่นิสิตเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ให้นำสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลมาแสดงด้วย)
หากนิสิตไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)มาแสดง ธนาคารจะไม่ทำการจ่ายบัญชีและบัตร A.T.M.
ให้นิสิตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และนิสิตจะต้องแต่งกายในชุดนิสิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น

 

image_9162

ดาวโหลด รายชื่อ

แท็ก

|

Scroll To Top