สัปดาห์การเรียนรู้ (orientation week)

โดย admin0

ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา  จัดกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้ (orientation week) เมื่อวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2557  เพื่อเป็นการต้อนรับ และแนะนำมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  และเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้นิสิตมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม อาทิ การแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน แนะนำการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

แท็ก

|

Scroll To Top