หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2558

โดย admin0

ระดับการศึกษา หลักเกณฑ์คัดกรองผู้กู้ยืม
ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
ปริญญาตรี – คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.00

 

-มีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการ

จิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,

ปวช. ,ปวส.

-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา 

-มีหลักฐานการเข้าร่วมดำเนินโครงการจิตอาสา

อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อหนึ่งภาคการศึกษา

(ผู้กู้ยืมต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18

ชั่วโมงต่อหนึ่ง ภาคการศึกษา )

 

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top