คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

stracture_05
stracture_09
ดร.วาชิต รัตนเพียร
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
นายนคร ศิลปะอาชา
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ
พันเอกอัศวิน อ้วนโพธิ์กลาง
นายชาตรี สุวรรณิน
Scroll To Top