ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ปณิธาน

DSC_5364เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ อบรมบ่มเพาะนิสิตในสรรพวิทยาการ รวมทั้งด้านกิจกรรมและกีฬา มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง ด้านกิจกรรมและการกีฬาเพื่อให้มีทักษะที่ดีเลิศเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การสร้างความสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจากชุมชน บุคคลทั่วไป และนิสิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่จะนำมาสังเคราะห์เพื่อนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุง พัฒนาการบริการต่อไปอย่างมุ่งมั่น
ยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการศึกษาที่ดีเลิศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมสูง เป็นผู้มีความเสียสละมีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

DSC_0813มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมและการกีฬา สร้างสรรค์นำสมัยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

DSC_0959จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมและกีฬา เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  มีความสามารถในการรับใช้สังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
อนุรักษ์ สืบสาน  เผยแพร่ และปลูกฝังความรักในศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม  มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง มีความสามารถในการรับใช้สังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.  เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4.  เพื่ออนุรักษ์  สืบสาน  เผยแพร่ และปลูกฝังความรักในศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ
5.  เพื่อให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพในระดับสากล

เป้าประสงค์

1.  บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง
2.  งานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
3.  งานบริการวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4.  บุคลากรและนิสิตร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี และเผยแพร่สู่สาธารณชน
5.  วัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร

Scroll To Top