อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ด้วยปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรัตบัณฑิต มุ่งเป็นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
วิเคราะห์ได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนภายนอกได้อย่างมีศักยภาพ มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในภายนอก ใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธภาพและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตลอดจนมีจิตอาสาพัฒนาสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวม ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและจรรโลงซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ซึ่งได้กำหนด เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไว้ดังนี้

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นิสิต-RBAC-เป็นผู้มีความรู้-คู่จิตอาสา

นิสิต RBAC เป็นผู้มีความรู้ คู่จิตอาสา

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

RBAC-เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้-คู่กิจกรรมและการกีฬา

RBAC เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
คู่กิจกรรมและการกีฬา

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนิสิต RBAC

นิสิต-RBAC-เป็นผู้มีความเสียสละ

นิสิต RBAC เป็นผู้มีความเสียสละ

Scroll To Top