เซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

โดย admin0

ประกาศ
แจ้งให้นิสิตเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

สำหรับนิสิตกองทุนฯ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นิสิต และสถานศึกษา

เข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินสำหรับภาคเรียนที่ 1/2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2557 นั้น ขอให้นิสิตที่เข้าไปบันทึกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan

มาติดต่อขอเซ็นชื่อแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2557

 

(ตามวันและเวลาที่ประกาศเท่านั้น หากนิสิตมาไม่ตรงตามวันที่กำหนดไม่อนุญาตให้นิสิตเซ็นเอกสาร)

 

 

ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2557 ณ RBAC HALL ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. โดยแบ่งเป็นช่วงรหัสดังต่อไปนี้

 

*** ต้องนำบัตรประจำตัวนิสิต และถ่ายสำเนาใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 มาในวันที่เซ็นแบบยืนยันฯ ด้วย***

 

  • นิสิตรหัส 54010001 – 54014901 ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียนวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
  • นิสิตรหัส 54014905 – 55012754 ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
  • นิสิตรหัส 55012757 – 56011098 ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
  • นิสิตรหัส 56011099 – 56018180 ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 

 

แท็ก

|

Scroll To Top