เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556

โดย admin0

ภาควิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัด กิจกรรม “เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556” ตามโครงการแข่งขันกีฬาตามรายวิชาที่เปิดสอน ประจำปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและผู้ที่สนใจในการเต้นแอโรบิค ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการเต้นที่ถูกต้อง นำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ ส่งเสริมให้นิสิต ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ รู้จักใช้เวลาว่างอันมีค่า ให้เป็นประโยชน์และ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตภาควิชาการจัดการการกีฬา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกจัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบอาชีพในอนาคต ต่อไป

แท็ก

|

Scroll To Top