สร้างบัณฑิตดีศรีทักษิณ

โดย admin0

โครงการสร้างบัณฑิตดีศรีทักษิณ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้  โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และชมรมสรรหาคนดีศรีทักษิณ ในพื้นที่ภาคใต้

โดยได้มอบความช่วยเหลือแก่นิสิตในโครงการดังนี้ 

 

สิทธิพิเศษที่ได้รับสำหรับนิสิตโครงการสร้างบัณฑิตดีศรีทักษิณ

1) นิสิตที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนได้เลย

2 ) นิสิตเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ฟรี ตลอดจนจบหลักสูตร (ชำระแค่ค่าน้ำ ค่าไฟ)

3) นิสิตได้รับชุดนิสิต ฟรี 2 ชุด พร้อมเสื้อกิจกรรม 1 ตัว

4 ) นิสิตรับเอกสาร และตำรา ประกอบการเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร

5 ) นิสิตมีงานทำระหว่างเรียน  (หากนิสิตประสงค์ทำงาน)

6 ) มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวที่ดูแลโครงการสร้างบัณฑิตดีศรีทักษิณ อย่างใกล้ชิด และทั่วถึง

7) มีหน่วยงานจัดหางานให้หลังสำเร็จการศึกษา (มั่นใจได้ว่าจบแล้วมีงานทำสำหรับนิสิตโครงการสร้างบัณฑิตดีศรีทักษิณ

8 ) ได้รับสิทธิ์ติวฟรี ก่อนสอบทุกรายวิชา

9) ได้รับการฝึกทักษะเพิ่มด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี

 

ติดต่อสอบถาม  อาจารย์ธรรมรัตน์  วั่นเล่ง

อาจารย์ธรรมรัตน์  วั่นเล่ง

 

 086-3534427  , 086-5165051  หรือ ทาง Line   ID 0863534427

หรือ  https://www.facebook.com/james.rbac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียน สำหรับนิสิตโครงการสร้างบัณฑิตดีศรีทักษิณ

เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับผู้ปกครอง และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งสามารถให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ สอบถามกับทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรง ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการรายงานตัวขึ้นทะเบียน ต่างจังหวัด ดังนี้

10  มีนาคม  2557    โรงแรมคริสตัล  จ.กระบี่ (ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่)

11  มีนาคม  2557    โรงแรมธรรมรินธนา  จ.ตรัง

12  มีนาคม  2557    โรงแรม เคพาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี

15  มีนาคม  2557    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 *** ขยายรับสมัครถึง 15 พฤษภาคม 2557 ***

ทุกสถานที่เริ่ม เวลา  10.00  –  14.00  น.  ใกล้ที่ไหนไปที่นั้น

โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้

  1. รูปถ่าย  2  รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร  3  ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร  3  ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  3  ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง   3  ฉบับ
  6. ใบรับรองแพทย์
  7. สำเนาใบรับรองการศึกษา หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ
  8. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ

 

สมัครเรียนออนไลน์

Click edit button to change this text.

แท็ก

|

Scroll To Top