โครงการ ” การจัดการธุรกิจ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซีย “‏

โดย admin0

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2556 ดร.สุภาวดี ช่วงโชติ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การจัดการธุรกิจ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ ลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มทักษะทางด้านการวางแผนการ ได้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานการบริหารธุรกิจ สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้ในการดำรงชีวิต โดยการให้นิสิตร่วมออกร้าน แสดงศักยภาพด้านธุรกิจ SMEs การจัดบูทแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมถึงดาราที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วทางด้านธุรกิจ SMEs และแสดงความก้าวหน้าในนวัตกรรม

ข่าวสารจาก :  เกี่ยวกับฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม ม.รัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top