โครงการ “ปริญญาเพื่อท้องถิ่น”

โดย admin0

local

ด้วย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2540 และเริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ในนามของวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง และในปีเดียวกันก็ได้ให้ความเห็นชอบในการรวมกิจการเข้ากับวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ในการพัฒนาด้านจัดการศึกษา สู่ระดับมาตรฐานสากล ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประเมินของภาครัฐ และอีกสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้ตระหนักคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเปิดโอกาสให้กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จึงได้จัดทำ “โครงการปริญญาเพื่อท้องถิ่น” เพื่อสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองโดย มอบสวัสดิการต่าง ๆ แก่ นิสิตที่อยู่ในโควตา โครงการปริญญาเพื่อท้องถิ่น ดังนี้

1. ไม่เสียค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนเรียน สำหรับผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และมีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อได้รับ การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมจะได้รับค่าใช้จ่ายในการครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท
3. ได้รับการยกเว้นการสอบเข้าสามารถเลือกคณะและสาขาที่ต้องการจะศึกษาได้ (ไม่ตัดสิทธิ์ ADMISSION / สอบตรง /โควต้า)
4. มีหอพัก ฟรี! จนจบหลักสูตร แยกหอพักชายและหอพักหญิง โดยมาอาจารย์ประจำหอพักดูแล มี รปภ. รักษาความปลอดภัย ระบบกล้อง CCTV รักษาความปลอดภัย ระบบสแกนนิ้วเข้าหอพัก (ชำระเพียงค่าบริการหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 300 บาท)
5. ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน บริการสำหรับนิสิต ฟรี
6. รับชุดนิสิต ฟรี! 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์เครื่องแบบและเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
8. มีตำราเรียนแจกฟรี! จนจบหลักสูตร
9. ติวฟรีทุกรายวิชา
10. มีฝ่ายจัดหางานให้ทำระหว่างเรียน
11. ทางมหาวิทยาลัยมีฝ่ายจัดหางานให้นิสิตหลังจากจบการศึกษา

สำหรับผู็สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เทียบโอนหลักสูตรฟรี
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถาม โทร.ครูตุ๊ก 081-5830450 ครูเจมส์ 086-3534427 ครูแอ๋ว 084-3034157

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top