โครงการ Arts Eng สัมพันธ์น้องพี่ ร่วมพัฒนาชนบท ครั้งที่ 10

โดย admin0

นิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดโครงการ “Arts Eng สัมพันธ์น้องพี่ ร่วมพัฒนาชนบท ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 26-28 เดือนกันยายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างสำนึกจิตสาธารณะในการร่วมพัฒนาชนบทและสร้างทัศนะคติให้นิสิตมีความเอื้อเฟื้อแก่สังคมส่วนรวม นำความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทำประโยชน์อย่างมีคุณค่าแก่เยาวชนในชุมชน สืบสานประเพณีปฏิบัติที่ดีของภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคม

แท็ก

|

Scroll To Top