โครงการ Backpack Tutors

โดย admin0

นิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดโครงการ Backpack Tutors เมื่อวันที่ 7-31 เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยนิสิตได้เดินทางไปยังชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดของนิสิต อาทิ จังหวัดพะเยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นิสิตได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน นำความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนในท้องถิ่นบ้านเกิด ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษและเพื่อพัฒนาจิตสำนึกในการบริการและช่วยเหลือสังคมและชุมชน

แท็ก

|

Scroll To Top