125 ทุน ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556

โดย admin0

ดาวโหลดระเบียบการ 125 ทุน ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัคร “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” รับสมัครถึง 29 พฤศจิกายน 2556 โดยสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่

โครงการนี้จัดเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน

1. กลุ่มเป้าหมาย

เป็นเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อยที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี
ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/ สาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

2.1 ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาปัจจุบันตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2 บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย
และสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (จบการศึกษาปีการศึกษา 2553 หรือเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา)

2.4 เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556
ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.5 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/ 2556 จะต้องไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ/ วิทยาทัณฑ์
(Probation)

2.6 มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

แท็ก

|

Scroll To Top