การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม กรณีศึกษา : ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง

การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม กรณีศึกษา : ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง  ปีการศึกษา 2553-2557

กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัยในโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                 ของชุมชน  โดยความร่วมมือระหว่าง   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กับ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง

2 กลุ่ม 11-05-12_1223 30-07-12_1112 เพันทราย001 เพันทราย022 23-07-12_1027 17-08-12_1150 17-08-12_1146 17-08-12_1143 24-08-12_1311 เพันทราย002 Photo5897 Photo5898 26-06-13_0311 26-06-13_0313 Photo7177 Photo7184 Photo7187 Photo7244 Photo7249 Photo7256 Photo7283 Photo7334 Photo7309 Photo7315 Photo7314 23062014-11-29-07 18072014-11-47-28 Photo7315 Photo8716 Photo8561 Photo8748 Photo8207 Photo8197 Photo8718