การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557

                     รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโอวาทแก่นิสิตใหม่ เพื่อการดำรงค์ตนอย่างมีความสุขในรั้ว น้ำเงิน-ทอง ณ RBAC HAll ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง รองอธิการบดี / ผศ.ดร.สุภาวดี ช่วงโชติ / ผศ.ดร.อรชร วัฒนกุล/คณาจารย์ และนิสิตรุ่นพี่ ให้การต้อนรับ

IMG_1743

IMG_1739 IMG_1881 IMG_1830 IMG_1702 IMG_1805 IMG_1727