การประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

การร่วมประชุมเสวนากับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

”     ”  ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานที่โดดเด่นจากสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 7 แห่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมต่อไปในภายหน้า