โครงการพัฒนาทักษะด้านการแสดงละครเวที เรื่อง “คำคนเดอะมิวสิเคิล”

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง

ณ อาคารที ห้อง 505-506 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

11 Feb 2020