กิจกรรม/โครงการ

IMG_1659 IMG_2665 IMG_1658 IMG_1655                                                                                                                     การปฐมนิเทศนิสิตรอบปรับเวลาอาเซียน(AEC) ปีการศึกษา 2557          

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโอวาท ในการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตรอบปรับเวลาอาเซียน ( AEC ) ปีการศึกษา 2557  สู่รั้ว น้ำเงิน – ทอง  ณ ห้อง AUDITORIUM  I   วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557  โดย รศ.ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. สุภาวดี ช่วงโชติ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ / ผศ.ดร.อรชร วัฒนกุล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

_MG_0027 _MG_0024 _MG_0054 _MG_0048 _MG_0042