ปฐมนิเทศ นิสิตรอปรับรอบ AEC ปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโอวาท ในการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตรอบปรับเวลาอาเซียน ( AEC )     ปีการศึกษา 2557  สู่รั้ว น้ำเงิน – ทอง  ณ ห้อง AUDITORIUM  I   วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557  โดย ศ.ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /    ผศ.ดร. สุภาวดี ช่วงโชติ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ / ผศ.ดร.อรชร วัฒนกุล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

_MG_0036 _MG_0027 _MG_0024 _MG_0048 _MG_0054 _MG_0053