ฝ่ายวิชาการร่วมกิจกรรมในพิธีหล่อเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ฝ่ายวิชาการร่วมกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา  ดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายกิจกรรมนิสิต   ณ  บริเวณอาคาร A   รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  สินธุเดชะ ประธานในพีธี  พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิมชัย บุญรักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต  / อาจารย์สำคัญ โรจนถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและวัดผล / รศ. ดร.สุกรี ร อดโพธิ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนิสิต ให้การต้อนรับ IMG_0015 IMG_0009 IMG_0036 IMG_0016 IMG_0025 IMG_0041 IMG_0035 IMG_0053 IMG_0056